محسن فراهانی

تهران 1347

  • کارشناس ارشد هنرهای تجسمی
  • مدیر موسسه آموزشی هنر نوین
  • مشاور هنری
  • شرکت در نمایشگاه های گروهی و انفرادی متعدد